Parazitózy človeka a klinické prejavy

11.08.2018

Prítomnosť parazitov je v organizme človeka spojená s menším alebo väčším stupňom patologických zmien a klinických prejavov. Závisia od druhu parazita, na charaktere jeho vývinového cyklu, infekčnej dávke, virulencii parazita, vnímavosti a odolnosti hostiteľa. Infekcie môžeme deliť podľa viacerých kritérií. Podľa klinických príznakov môže byť infekcia bezpríznaková, ktorá sa neprejaví žiadnou zmenou na zdravotnom stave človeka (napr. HPV).  Klinicky manifestná infekcia, je charakteristická prejavmi ochorenia.  (napr. Herpes)

Podľa rozsahu môţe byť infekcia: 

a) Lokálna - obmedzená na miesto vstupu infekčného agens (kožná leishmanióza)

b) Systémová (orgánová) - postihuje jeden celý systém alebo jeho časť (napr. giardióza, askarióza v zaţívacom systéme)

c) Generalizovaná - postihuje viacej systémov (toxoplazmóza, larválna toxokaróza) 

Postihnutie zažívacieho systému. Entamoeba histolytica napáda sliznicu hrubého a slepého čreva, kde spôsobuje nekrotické lézie, ktoré sa prejavujú ako amébová dyzentéria. Akútne i chronické hnačkovité ochorenie vyvoláva Balantidium coli. Hnačkovité ochorenie spôsobuje Giardia intestinalis a malé kokcídie rodu Cryptosporidium spp. Leishmanie poškodzujú mikroklky, mikrosporídie vyvolávajú zmeny v hrubom čreve. Prítomnosť helmintov býva spojená s bolesťami brucha, hnačkami, vracaním, nevoľnosťou, anorexiou. Análny pruritus býva typický príznak enterobiózy, apendicitídu môţu spôsobiť mrle, hlísty, články pásomnice

Anémia - dochádza k nej pri ťažkom priebehu malárie (rozpad erytrocytov). K stratám krvi dochádza pri ankylostomóze, veľký počet helmintov (viac ako 500 jedincov) môže spôsobiť chronickú anémiu. Anémiu spôsobujú schistozómy, pri močovej dochádza k hematúrii, pri črevnej schistozomóze je vážnou komplikáciou akútna posthemoragická anémia. Anémia býva pozorovaná pri trichurióze, klonorchióze, difilobotrióze

Vlasovec psí v srdci psa
Vlasovec psí v srdci psa

Parazitózy srdca a obehového systému. Srdce môžu napádať meňavky E. histolytica po prasknutí amébového abscesu v pečeni. Myokarditídu môže spôsobiť Toxoplasma gondii, trypanozómy i Leishmania donovani. Z helmintov myokarditídu spôsobuje svalovec, toxokary, alveokok, echinokok, motolice rodov Metagonimus a Heterophyes

Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii

Parazitózy dýchacieho systému. Entamoeba histolytica môže spôsobiť v pľúcach absces, sporadicky býva prítomný v pľúcnych výpotkoch a výplachu Trichomonas tenax. Vážne komplikácie môžu vzniknúť pri tropickej malárii (edém pľúc s intralveolárnymi hemorágiami), intersticiálnu pneumóniu spôsobuje Pneumocystis jirovecii i leishmanie spôsobujúce viscerálnu leishmaniózu. Známe sú nálezy mikrosporídií z pľúcnych výpotkov, výplachov a spút. Migrujúce larvy hlíst, ankylostom, strongyloidov môžu byť príčinou Loeflerovho syndrómu s dušnosťou, kašľom, prímesou krvi vo vykašľanom spúte. Chronické poškodenie pľúc a pleuritída vzniká pri paragonimóze, cystickej i alelveolárnej echinokokóze, schistozomóze a dirofilarióze

Pečeň a žlčové cesty bývajú častým orgánom napádaným parazitmi. Pečeňový absces je najčastejšou extraintestinálnou lokalizáciou Entamoeba histolytica, giardie postihujú žlčník a žlčové cesty. Pečeň býva zväčšená pri malárii a viscerálnej leishmanióze, poškodená pri ťažkom priebehu malárie. Hepatitídu spôsobujú mikrosporídie. Pečeň a žlčové cesty často napádajú aj helminty. Hepatomegáliu spôsobujú motolice (Fasciola hepatica, Dicrocoelium 17 dendriticum, Distomum lanceolatum, Clonorchis/Opisthorchis, Schistosoma mansoni), larvocysty pásomníc Echinococcus granulosus a E. multilocularis. Infekcia echinokokom sa prejavuje ako pseudotumorózne zväčšenie pečene. Z okrúhlovcov býva hepatomegália spôsobená larvami toxokar. Pečeňové motolice, askaridy, hydatické cysty bývajú príčinou oklúzií žlčových ciest, čo sa prejavuje žltačkou. 

Motolica pečeňová v pečeni
Motolica pečeňová v pečeni

Slezina býva zväčšená pri malárii, africkej trypanozomóze, babezióze a viscerálnej leishmanióze. Akútna splenomegália sa objavuje pri schistozomóze, filarióze i klonorchióze

Obličky a močové cesty bývajú infikované taktiež mnohými druhmi prvokov i helmintov. Entamoeba histolytica spôsobuje v obličkách abscesy a akútna glomerulonefritída sa objavuje pri tropickej malárii. Glomerulonefritída a nefrotický syndróm vzniká pri leishmanióze. Trichomonas vaginalis je príčinou uretritíd a prostatitíd u mužov. Najvýznamnejším patogénnym helmintom v močových cestách je Schistosoma haematobium. Napáda močový mechúr, uretru, prostatu i obličky. Nefrotický syndróm s proteinúriou sa okrem schistozomózy vyskytuje aj pri loaóze. Hypertrofiu skróta s tvorbou intraskrotálnych tumorov u mužov spôsobuje Dracunculus medinensis. Gynekologické ochorenia môže vyvolať E. histolytica. Vo vagíne v oblasti cervixu vyvoláva karcinómu podobné lézie. Môže spôsobovať vredy a abscesy v maternici i vajcovodoch. T. vaginalis vyvoláva zápaly na sliznici pošvy a hyperémiu. Z helmintov E. vermicularis spôsobuje najmä u malých dievčat vulvovaginitídu. Schistozomózy sa manifestujú bolesťami v dutine panvy, ich prítomnosť je príčinou granulómov a vredov na vaginálnej sliznici. 

Parazitózy v CNS - Entamoeba histolytica môže spôsobiť v mozgu absces. Pri kongenitálnej toxoplazmóze vznikajú zmeny v mozgu a mieche, ktoré sa klinicky prejavujú ako encefalitída s hydrocefalom. Toxoplasma gondii má afinitu k mozgovému tkanivu u imunosuprimovaných pacientov, kde sa manifestuje pod obrazom encefalitídy. Vážne zmeny v tkanive mozgu spôsobujú amfizoické améby (Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia), ďalej Plasmodium falciparum, africké trypanozómy vyvolávajúce spavú chorobu. Encefalitídu spôsobujú leishmanie, významným patogénom v mozgu sú mikrosporídie. Neurologické a psychiatrické poruchy spôsobuje aj veľa druhov helmintov. Akútnu meningoencefalitídu vyvoláva Angiostrongylus cantonensis. CNS býva postihnutý schistozómami, mikrofiláriami Loa loa, larvocystami pásomníc spôsobujúcimi cysticerkózu, cenurózu, hydatidózu, alveokokózu. Postihnutie CNS býva aj pri toxokaróze a trichinelóze

Alergické, toxické a kožné prejavy pri parazitózach - Rôzne metabolity, exkrementy, sekréty, pôsobia toxicky a vyvolávajú rôzne systémové alebo lokálne alergické reakcie. Makulopapulózny exantém sa niekedy objavuje pri akvirovanej toxoplazmóze. Vredy v koži vyvolávajú Entamoeba histolytica, akantaméby, trypanozómy (trypanozómový šnaker), leishmanie. Penetrácia lariev schistozom, lariev machovcov sa prejaví ako svrbiaca erytematózna alebo urtikáriová vyrážka. Kožné prejavy bývajú typické pri loaóze, drakunkulóze a onchocerkóze. Migrácia parazitov a ich larválnych štádií tkanivami vyvoláva zápalové a nekrotické zmeny v tkanivách. Tvoria sa eozinofilné granulómy, abscesy a nekrotické lézie. 

Vlasovec očný
Vlasovec očný

Parazitóza oka - Oko býva postihnuté rôznymi druhmi akantaméb, kongenitálna toxoplazmóza býva charakteristická chorioretinitídou. Oko napádajú aj leishmanie a mikrosporídie. Z helmintóz sa primárna lokalizácia v oku vyskytuje pri loaóze, toxokaróze, onchocerkóze, dirofilarióze, cysticerkóze, sparganóze, fasciolóze. Prítomnosť črevných helmintov môže spôsobiť edémy viečok (trichinelóza) a konjuktivitídu.

© 2022 Matej Rajecký. Kuzmányho nábrežie 833/26, 96001 Zvolen
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!